Ilkan verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan I-Mediat Oy:n tarjoamiin, internetin kautta välitettäviin verkkopalveluihin (jäljempänä "palvelu"), jota luonnollinen tai juridinen henkilö (jäljempänä "käyttäjä") palvelun avatessaan tai rekisteröityessään sitoutuu käyttämään ehtojen mukaisesti. Palvelun käyttäjästä ja palvelun tarjoajasta käytetään sopimuksessa nimitystä "osapuoli".

1.2. Sopimuksessa palvelun aineistolla (jäljempänä "aineisto") tarkoitetaan artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, videoita, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea muuta palvelussa olevaa palvelun tarjoajan, käyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa.

1.3. Käyttäjällä voi olla palvelun kautta pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä ja rekisteröitymistä.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää selainohjelmalla tai muulla lukuohjelmalla palveluntarjoajan hakemistotietoihin perustuvia verkkopalveluja: uutissähkeitä, sanomalehdessä julkaistuja uutisia ja ilmoituksia, uutisarkistoa, keskustelupalstoja, blogeja, syötteitä sekä valokuvia ja videokuvia sisältäviä sivukokonaisuuksia.

Palvelu voi sisältää myös kokonaisuuden, jossa näytetään sanomalehteä tai sen osia digitaalisessa muodossa sekä niistä muodostettua arkisto.

Palvelun kautta on mahdollista antaa palautetta ja asioida verkkolehden lisäksi myös sanomalehteen. Palvelussa on myös kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä.

3. Palvelun käyttöoikeus ja rekisteröinti

Osaan palvelusta on käyttäjällä vapaa pääsy. Tämän palvelun aineiston käytön ehdot koskevat myös näitä käyttäjiä sekä käyttäjiä, jotka maksavat lukuajasta rekisteröitymättä palveluun. Ennen kuin käyttäjä saa oikeuden käyttää kirjautumista edellyttäviä maksuttomia tai maksullisia palveluita, on hänen rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi. Alle 18-vuotiailla on oltava maksullisiin palveluihin rekisteröitymiseen vanhempien suostumus.

Käyttäjältä tiedustellaan häntä koskevia yhteys- ym. tietoja (jäljempänä "rekisteröintitiedot"). Käyttäjä sitoutuu antamaan vaaditut tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä sitoutuu pitämään tiedot ajan tasalla. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi kohdan 10.4. mukaisesti.

Käyttäjä voi lukea maksullisia palveluita rekisteröitymättä ostamalla lukutunnus määräajaksi.

4. Palvelun hinta ja sen maksaminen

4.1. Palvelun käyttö on joko maksullista tai maksutonta. Korvauksena maksullisen palvelun käytöstä käyttäjä suorittaa palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Palveluntarjoaja julkaisee palvelun hinnaston ja laskutusperusteet palvelun verkkosivuilla ja/tai palveluntarjoajan verkkosivuilla.

4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttömaksujaan ja muita hintojaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset, kuten arvonlisäveron muutokset, korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien. Palveluntarjoaja informoi käyttäjää muutoksista välittömästi niistä tiedon saatuaan.

5. Palvelun ylläpito ja virhetilanteet

5. 1. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

5.2. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmansien tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat käyttäjän aiheuttamia.

5.3. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä kohdissa 5.1 ja 5.2 mainittujen häiriöiden tai virheiden johdosta, mukaan lukien käyttäjän liikevaihdon tai good will -arvon vähentymisen kaltaiset välilliset tai epäsuorat vahingot.

6. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Osa palvelusta edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka palveluntarjoaja hyväksyy rekisteröitymisen yhteydessä. Palvelua voi käyttää myös lukutunnuksella rekisteröitymättä.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai lukutunnuksen huolellisesta säilyttämisestä. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tai lukutunnuksellaan tapahtuneista toimista kuin omistaan sekä vahingosta ja kuluista, jotka palveluntarjoajalle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut ne haltuunsa. Jos käy ilmi tai on syytä / epäillä, että kolmas osapuoli on luvatta saanut haltuunsa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan, osapuolen on välittömästi ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. Tiedon saatuaan palveluntarjoaja poistaa käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvän käyttöoikeuden ja ryhtyy harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Palveluntarjoaja ei hyvitä rahallisesti käyttämättä jäänyttä lukuaikaa, jos syynä on käyttäjän aiheuttama tunnuksien katoaminen tai muu vastaava virhe. Käyttämätön aika voidaan hyväksyä siirrettäväksi käyttäjän uusille tunnuksille.

Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

6.2. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan.

Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta esittää, levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Sellaisia ovat mm. vähäinen yksityiskäyttö, opiskelu, tutkimus- tai harrastustoiminta. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta uutta teosta tai palvelua.

Tähän palveluun sisältyviä (Lehtikuvan) valokuvia tai niiden osia ei saa julkaista, lähettää tai muutenkaan saattaa yleisön saataville ilman Lehtikuva Oy:n kirjallista suostumusta. Palveluun sisältyviä kuvia tai niiden osia ei saa tallentaa tietokoneella luettavassa muodossa muussa kuin henkilökohtaisessa epäkaupallisessa tarkoituksessa. Lehtikuva Oy tai sen kuvatoimittajat eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuvia sisältävän palvelun käytöstä, tiedonsiirrossa tapahtuneesta viivästyksestä tai virheestä, taikka muusta näiden kuvien käyttöön tai tallentamiseen liittyvästä seikasta.

6.3. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

6.4. Palvelun käyttäjä vastaa palveluun lähettämänsä tai palvelun kautta välittämänsä aineiston laillisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, että aineisto ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta, muuta immateriaalioikeutta, kunniaa tai ihmisarvoa.

6.5. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Palvelun edelleen myynti, muu tarjoaminen ja kaikkinainen luovuttaminen kolmansien käyttöön on kielletty.

6.6. Käyttäjän aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat käyttäjälle, ellei muusta ole erikseen sovittu. Toimittamalla aineiston palveluun käyttäjä luovuttaa palveluntarjoajalle rajoittamattoman ja vastikkeettoman käyttöoikeuden käyttäjän toimittamaan aineistoon.

6.7. Asiakas myöntää palveluntarjoajalle korvauksetta oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka asiakas on palvelussa tuonut saataville. Tämä ei kuitenkaan koske palvelussa ylläpidettyihin sähköpostiviestipalveluihin talletettuja sähköpostiviestejä, jotka ovat aina luottamuksellisia eikä asiakkaan kotisivulla olevaa aineistoa.

6.8. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa käyttäjän toiminnan tai aineiston laillisuutta tai hyvän tavan mukaisuutta. Mikäli palveluntarjoajalla on perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä on toiminut kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti, palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa aineisto tai sen osa siltä osin kuin on tarpeen kohtien 6.3. ja 6.4. mukaisen toiminnan tai olosuhteen keskeyttämiseksi.

6.9. Käyttäjällä ei ole oikeutta hinnanalennukseen tai muuhun hyvitykseen kohdan 6.7. mukaisista toimista. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja vahingoista, joita palveluntarjoajalle käyttäjän kohtien 6.3 ja 6.4 vastaisista toimista aiheutuu.

6.10. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Palvelun käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät sen laitteistot, ohjelmistot ja tietokoneliikenneyhteydet aiheuta tai ettei joku ulkopuolinen niiden avulla aiheuta haittaa tai vahinkoa palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta palvelun kanssa.

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

7.1. Palvelun ja sen sisältämän palveluntarjoajan tuottaman aineiston sekä palvelun ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen, mukaan lukien niiden päivitykset ja korvaavat vastaavat ohjelmistot, omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajalle, ellei erikseen ole toisin mainittu.

7.2. Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä, immateriaalioikeuksista tai muista ominaisuuksista.

7.3. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, maksullisuuden periaatteita, teknistä toimintaa, saatavilla oloa ja palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia ilman korvausvelvollisuutta käyttäjälle.

Jos maksullinen palvelu lopetetaan, palveluntarjoaja sitoutuu palauttamaan käyttämättä olevaa lukuoikeutta vastaavan summan käyttäjälle. Määrä palautetaan, jos sen määrä ylittää kolme euroa ja että asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle tarvittavat pankkiyhteydet.

8. Vahingonkorvausvastuu

Maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoaja vastaa käyttäjälle ainoastaan tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudellaan sopimusta rikkomalla aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa käyttäjän vahinkotapahtumaa edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana palvelusta maksamien käyttömaksujen määrään. Vastuun rajoittamiseen sovelletaan kaikissa tapauksissa myös, mitä edellä kohdassa 5.3 on määrätty.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa käyttäjän välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle aiheutuvista vahingoista.

9. Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjää koskevia rekisteröintitietoja tai niiden osia omissa rekistereissään ja luovuttaa tiedot niille, jotka perivät maksuja siinä laajuudessa kuin palveluntarjoajan ja käyttäjän kesken on sovittu.

Yksityishenkilöiden tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin ilman asiakkaan antamaa suostumusta.

Palvelun yleisen käytön seuraamiseksi asiakkaan tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1. Sopimus tulee käyttäjän osalta voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot painamalla rekisteröityessään sopimuksen hyväksymispainiketta, antanut palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot palvelun sisältämällä tilauslomakkeella sekä rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tai muulla palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla.

Käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen. Sopimus tulee palveluntarjoajan osalta voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinti on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

10.2. Sopimus voidaan purkaa ja palvelun käyttö päättää kesken tilauskauden heti, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta.

10.3. Palveluntarjoajalla on oikeus seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus päättymään heti:
a) Jos käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti sopimuksen kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti tai muuten kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti toimittuaan ei välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjaa toimintaansa tai poista tai pyri parhaan kykynsä mukaan poistamaan Sopimuksen kohdan 6.4. vastaista aineistoa;
b) Jos käyttäjä käyttää palvelua sopimuksen kohdan 6.5. vastaisesti;
c) Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja;
d) Käyttäjää koskeva konkurssi-, yrityssaneeraus- tai selvitystilahakemus on jätetty käräjäoikeudelle tai käyttäjä on todettu maksukyvyttömäksi tai joutunut maksuhäiriötilaan.

11. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osapuolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen.

12. Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

12.1. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Ehtojen olennaisista muutoksista ilmoitetaan tiedotteella verkkopalvelussa tai sähköpostitse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä palveluntarjoajalle yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan.

12.2. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai sille, jolle liiketoiminta siirtyy.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan Seinäjoen käräjäoikeudessa.